Informatie

Klik op de foto’s voor het volledige artikel

Gang van zaken zonneweides Neer

Ronduit Open heeft met de nodige verontrusting kennisgenomen van de gang van zaken rond de plannen voor grootschalige zonneweides in Neer. Zoals bekend heeft de gemeenteraad zich uiterst kritisch uitgesproken over deze plannen. Besloten is dat het College de procedure opnieuw zal starten, te beginnen met een nieuw communicatietraject aangezien het juist aan een ordentelijk georganiseerde communicatie verleden jaar had ontbroken.

Rijkswaterstaat/IFV | dossier zonnepanelen

Een zonnepaneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. Het is opgebouwd uit zonnecellen die meestal gemaakt zijn van silicium. Energie van de zon in de vorm van zonnestralen maakt elektronen los in het silicium, waardoor een elektrische stroom gaat lopen. Het geheel van zonnepanelen, omvormer, connectoren en kabels wordt een PV-systeem genoemd (‘photo voltaic’).

Zonnepanelen zijn vooral te vinden op daken en muren van woningen en bedrijfspanden of in zonneweides c.q. zonneparken. Daarnaast zijn er zonnepanelen die op water drijven, zonnepanelen boven parkeerplaatsen en zonnepanelen op tuinbouwkassen.

Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur

De aanleg van weides vol zonnepanelen kan grote gevolgen hebben voor het leven in en op de bodem.

De bouw van grote zonneparken wordt de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven. Dit vrezen Nederlandse natuurbeschermers en ecologen, blijkt uit een rondgang van Trouw. Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecellen put dat de grond uit, zeggen ze. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan.

Dit zijn 5 nadelen van zonneakkers

De landbouwgrond die gebruikt wordt voor zonnepanelen vormt een heikel punt. Landbouworganisaties en overheden zijn er vaak niet blij mee, want deze grond zou wel de laatste grond moeten zijn waarop zonnepanelen moeten komen. Althans, zo wordt betoogd.

Tijdelijke zonneparken baten landschap niet, integendeel

In Nederland worden veel zonne-energieparken ontwikkeld. De invloed hiervan op het landschap is groot. De weidsheid wordt minder, groene terreinen worden omgevormd tot harde grijze gebieden en hekwerken verdelen het landschap.

Zonneparken zijn een noodzakelijkheid, maar ze vormen ook een ontwikkeling die veel landschappelijke schoonheid op het spel zet. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de huidige aantallen verveelvoudigen in de komende jaren. Op veel plaatsen worden zonneparken voorgesteld als tijdelijke ruimteclaims. Zo heeft een provincie een vergunningstermijn van 25 jaar vastgelegd en zijn er gemeenten die 15 jaar als limiet stellen. In Coevorden is geprobeerd een vergunning voor slechts 10 jaar te verstrekken. Dit is niet gelukt, maar de intentie was er. 

Zonneparken doen weinig voor biodiversiteit

In de meeste zonneparken worden de kansen om de biodiversiteit te verbeteren niet benut. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Ze meldt ook dat het aantal geregistreerde zonneparken het afgelopen jaar bijna is verdubbeld.

Verzekeraars beducht voor zonnedaken

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over de brandveiligheid van zonnepanelen in Nederland. ‘We verwachten dat er meer branden ontstaan omdat de bestaande panelen ouder worden, er steeds meer panelen komen en niet alle panelen goed zijn aangelegd.’

Protocol voor brand met zonnepanelen

Er moet een protocol komen bij zonnepaneelbranden. In dit protocol moet staan hoe te handelen bij een zonnepanelenbrand met aandacht voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor mens en dier, verantwoordelijkheden en schadeafhandeling. Dit vraagt LTO Noord samen met vier Friese gemeenten en de Veiligheidsregio Fryslân in een brief aan het ministerie van EZK.